Dromin arvot ja tavoitteet

Drom ry:n toiminnan tavoite on vastata kulttuurisesti moninaisen Suomen ja Euroopan kulttuurisiin ja yhteiskunnallisiin haasteisiin. Yhdistys pyrkii edistämään kulttuurienvälistä vuoropuhelua sekä monikulttuurista lahjakkuutta Suomessa ja Euroopassa erityisesti taiteen ja kulttuuripolitiikan keinoin.

Eurooppa on etnisesti monimuotoinen, mutta sen valtioilla ei ole edelleen tänäkään päivänä monikulttuurista osaamista. Monikulttuurisuutta ei ole sidottu yhteiskuntien toimintaan kuten politiikkaan, byrokratiaan, juridiikkaan ja koulutukseen. Eurooppa on muutoksen edessä, ja näihin muutoksiin on pystyttävä vastaamaan rakentavalla, yhteiskuntarauhaa säilyttävällä tavalla. Siihen tarvitaan monikulttuuriseen yhdenvertaisuuteen liittyvää osaamista. Taiteen ja kulttuurin, politiikan, hallinnon sekä koulutusjärjestelmän on kohdattava eurooppalainen kulttuuridiversiteetti.

Drom ry:n päämäärä on tarjota yhteiskuntapäättäjille ja virkamiehille valtakunnallisella ja paikallisella tasolla tietoa, osaamista, edelläkävijyyttä sekä innovatiivisia työkaluja monikulttuurisuuden edellyttämien yhteiskunnallisten uudistusten aikaansaamiseksi.

”Monikulttuurisella osaamattomuudella on laajat ja vaaralliset seurannaisvaikutukset koko
Euroopalle. Kosmeettisen monikulttuurisuustoiminnan illuusio, jolla rahastetaan niin valta-
väestöä kuin vähemmistöjä, on ensi tilassa puhkaistava. Nykyiset käytännöt rakentavat
yhteiskuntia, jossa monikulttuurisuus saa kukkia vaan ghetoissa, siltojen alla ja roska-
laatikoissa. Kosmeettinen monikulttuurisuus on kulkenut tiensä päähän. Meidän on
ryhdyttävä rakentamaan aktiivisin toimin yhdenvertaista, monikulttuurista kaikkien
Eurooppaa, jossa jokaisella on oikeus kulttuuriin, identiteettiin ja omanarvontunteeseen”

- Veijo Baltzar

Yksi Drom ry:n kunnianhimoisista päämääristä on uudistaa eurooppalaisia koulutusjärjestelmiä tuomalla teoreettispainotteisen tietokäsitteen ja opetuksen rinnalle Kulttuurienvälisen kokemuspohjaisen kasvatuksen menetelmät. Tämän innovaation tarkoituksena on mahdollistaa kaikkien yksilöiden omanarvontunnon, identiteetin, kulttuurisen kasvualustan ja itsetuntemuksen vahvistuminen, luoden siten edellytykset elämässä menestymiselle.

Visiomme Suomesta

Yhdenvertainen Suomi
Suomi, jossa on tilaa kaikille kulttuureille ja yksilöille toimia, kasvaa ja elää YHDESSÄ.

Eurooppalainen Suomi
Toimivien monikulttuuristen yhteiskuntien rakentaja. Eurooppalainen maa, jota muut valtiot voivat seurata ja ottaa esimerkkiä. Meillä arvostetaan ja edistetään kulttuurien monimuotoisuutta, vahvistetaan suomalaista kulttuuria sekä kohotetaan yhteiskunnan toimilla kansallista omanarvontuntoa.

Kansainvälinen Suomi
Suomi, joka arvostaa ja kunnioittaa omia juuriaan, on ylpeä itsestään, ja luo siten vahvan pohjan maan kansainvälistymiselle ja kulttuurienväliselle vuoro-puhelulle.

Itsenäinen Suomi
Suomi, jolla on kykyä nähdä tulevaisuuteen, panostaa kestävään kehitykseen, rohkeutta kokeilla uutta sekä haastaa olemassa olevaa.

Sivistynyt Suomi
Suomi, joka uskaltaa kohdata ja käsitellä myös vaikeita aiheita. Tulevaisuuden Suomi kykenee dialogiin ja balanssiin myös omien ääriaineittensa kuten rasismin ja fasismin kanssa yhteiskuntarauhan saavuttamiseksi.

Rauhan Suomi
Suomi, jonka ei tarvitse elää uhan alla, pelätä sodan syttymistä.