Dromin arvot ja missio

Eurooppa on kulttuurisesti monimuotoinen, mutta monikulttuurisuutta ei ole sidottu yhteiskuntien rakenteisiin. Eurooppa on muutoksen edessä; taiteen ja kulttuurin, politiikan, juridiikan, byrokratian sekä eurooppalaisten koulutusjärjestelmien on kohdattava eurooppalainen kulttuuridiversiteetti.

”Monikulttuurisella osaamattomuudella on laajat ja vaaralliset seurannaisvaikutukset koko
Euroopalle. Kosmeettisen monikulttuurisuustoiminnan illuusio, jolla rahastetaan niin valta-
väestöä kuin vähemmistöjä, on ensi tilassa puhkaistava. Nykyiset käytännöt rakentavat
yhteiskuntia, jossa monikulttuurisuus saa kukkia vaan ghetoissa, siltojen alla ja roska-
laatikoissa. Kosmeettinen monikulttuurisuus on kulkenut tiensä päähän. Meidän on
ryhdyttävä rakentamaan aktiivisin toimin yhdenvertaista, monikulttuurista kaikkien
Eurooppaa, jossa jokaisella on oikeus kulttuuriin, identiteettiin ja omanarvontunteeseen”

- Veijo Baltzar

Kyky tai kyvyttömyys kohdata toiseutta, on yksilöllinen ominaisuus, jonka pohja luodaan elämän varhaisessa vaiheessa. Yksi Drom ry:n kunnianhimoisista päämääristä on uudistaa eurooppalaisia koulutusjärjestelmiä tuomalla teoreettispainotteisen tietokäsitteen ja opetuksen rinnalle Kulttuurienvälisen kokemuspohjaisen kasvatuksen menetelmät. Tämän innovaation tarkoituksena on mahdollistaa kaikkien yksilöiden omanarvontunnon, identiteetin, kulttuurisen kasvualustan ja itsetuntemuksen vahvistuminen, luoden siten edellytykset elämässä menestymiselle ja ihmisten väliselle kohtaamiselle.

Dromissa nähdään, että nuorten syrjäytyminen ja henkinen pahoinvointi ovat vakavia yhteiskunnallisia ongelmia, joihin päättäjillä ei ole välineitä puuttua. Tämän päivän nuorisolla ei ole kulttuuriin pohjautuvia arvoja ja moraalia, mikä heijastuu voimakkaasti heidän hyvinvointiinsa. Kulttuurinen tyhjiö synnyttää ahdistuneita ja itsekeskeisiä ihmisenalkuja, joilta puuttuu kyky auttaa itseään ja muita.

Tunneälyn alamäen katsotaan alkaneen 1960-luvun lopulla elinkeinorakenteen muututtua ja kaupungistumisen kiihdyttyä. Teollistuneisiin kaupunkeihin pakkautuneet maaseudulta muuttaneet ihmiset menettivät kokemuspohjaisen sivistyksensä muuttuen anonyymiksi työläismassaksi. Ihmiset unohtivat henkisen perimänsä ja kadottivat ymmärryksen omasta sekä toisen ihmisen arvosta. Sukupolvien välinen kommunikaatio on katkolla; tunne- ja ihmisarvojen hukkakierteessä olemme menettäneet monta polvea. Tämä kulttuurinen tyhjö vaikuttaa vahvasti nykyajan nuorisoon.

Drom ry:n tavoitteena on edistää kulttuuria, jossa ihminen on palautettu takaisin elämän keskiöön, ja jossa usko ihmiseen on kantava voima.

Missio

Markkinavoimien jyllätessä luokkaerot kasvavat ja kansallismieliset aatteet voimistuvat kaikkialla Euroopassa. Niin valta- kuin vähemmistökulttuurit ohenevat ja identiteetit hälvenevät kulutuskierteeseen. Yhteiskunnallinen pahoinvointi kärjistyy alemmuus- ja ylemmyyskomplekseihin, jotka pahimmillaan johtavat aseellisiin konflikteihin ja terrorismiin.

Yksilöiltä riistetään identiteetti, oman arvon tunne; kansalaisista muovataan hajutonta ja väritöntä massaa. Assimiloitu yksilö on paljas, vailla mielikuvitusta, unelmia ja toivoa huomisesta. Paljas ei kykene rakentamaan hyvinvoivaa yhteiskuntaa. Paljas on koneiston orja.

Tarvitaan oikeanlaista kansallismielisyyttä ja aatetta, aitoa elämän mielekkyyttä, jota vain taide- ja kulttuuri voivat tarjota. Tarvitaan vahvistusta identiteeteille, mutta toisin keinoin, kuin mitä kiihkomieliset poliitikot ja päättäjät kansaa mielistellessään tarjoavat.

Tarvitaan itsenäisiä kulttuurihankkeita, jotka rohkeaa esimerkkiä näyttäen kohdistavat huomiomme sekä osoittavat keinoja kulttuurisen moninaisuuden vaalimiseen, ennaltaehkäisten yhteiskunnallista pahoinvointia. Tarvitaan kokemuspohjaisia hankkeita, jotka edellä käyden luovat yksilöille ja yhteiskunnille henkisiä voimavaroja kulttuurin keinoin.

Tarvitaan uusia mielikuvia ja näkemyksiä kulttuurien kohtaamisesta, vuorovaikutuksesta, sekä rikkaita mielleyhtymiä monimuotoisesta, sosiaalishenkisestä elämänlaadusta. Tarvitaan siltoja, ymmärrystä ja tilaa toiseudelle ja kauneudelle.

”Ei ole kansaa ilman kirjailijoita, taiteilijoita, nobelisteja ja akateemikkoja.” Kulttuurineuvos, kirjailija Veijo Baltzar