Arvot ja tavoitteet

Drom ry:n toiminnan tavoite on vastata kulttuurisesti moninaisen Suomen ja Euroopan kulttuurisiin ja yhteiskunnallisiin haasteisiin. Yhdistyksen tavoitteena on luoda uutta ilmaisua sekä edistää kulttuurienvälistä vuoropuhelua Suomessa ja Euroopassa erityisesti taiteen ja kulttuuripolitiikan keinoin.

Eurooppa on etnisesti monimuotoinen, mutta moderneilla yhteiskunnilla ei edelleen tänäkään päivänä ole monikulttuurista osaamista. Monikulttuurisuutta ei ole sidottu yhteiskuntien toimintaan kuten politiikkaan, byrokratiaan, juridiikkaan ja koulutukseen. Pakolaisvirrat kasvavat ja Eurooppa on muutoksen edessä. Säilyttääksemme yhteiskuntarauhan ja voidaksemme rakentaa kaikkien väestöryhmien hyvinvointia, tarvitaan monikulttuuriseen yhdenvertaisuuteen liittyvää osaamista. Se merkitsee sitä, että väestön monimuotoisuus huomioidaan yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla. Taiteen ja kulttuurin, politiikan, hallinnon ja koulutusjärjestelmän on kohdattava eurooppalainen kulttuuridiversiteetti.
Drom ry:n päämäärä on tarjota yhteiskuntapäättäjille ja virkamiehille, valtakunnallisella ja paikallisella tasolla, tietoa, osaamista, edelläkävijyyttä sekä henkissosiaalisia innovatiivisia työkaluja monikulttuurisuuden edellyttämien
yhteiskunnallisten uudistusten aikaansaamiseksi.
”Monikulttuurisella osaamattomuudella on laajat ja vaaralliset seurannaisvaikutukset koko Euroopalle. Kosmeettisen monikulttuurisuustoiminnan illuusio, jolla rahastetaan niin valtaväestöä kuin vähemmistöjä, on ensi tilassa puhkaistava. Nykyiset käytännöt rakentavat yhteiskuntia, jossa monikulttuurisuus saa kukkia vaan ghetoissa, siltojen alla ja roskalaatikoissa. Kosmeettisella monikulttuurisuudella ei ole enää tietä jota kulkea. Meidän on ryhdyttävä rakentamaan aktiivisin toimin yhdenvertaista, monikulttuurista kaikkien Eurooppaa, jossa jokaisella ihmisellä on oikeus kulttuuriin, identiteettiin ja omanarvontunteeseen”.
- Veijo Baltzar

Yksi Drom ry:n kunnianhimoisista päämääristä on uudistaa eurooppalaisia koulutusjärjestelmiä tuomalla teoreettispainotteisen tietokäsitteen ja opetuksen rinnalle kulttuurienvälisen kokemuspohjaisen kasvatuksen menetelmät. Tämän innovaation tarkoituksena on mahdollistaa yksilöiden omanarvontunnon, identiteetin, kulttuurisen kasvualustan ja itsetuntemuksen vahvistuminen, luoden siten edellytykset elämässä menestymiselle alalla kuin alalla.

Visiomme Suomesta

Eurooppalainen Suomi

Toimivien monikulttuuristen yhteiskuntien rakentaja. Eurooppalainen maa, jota muut valtiot voivat seurata ja ottaa esimerkkiä. Meillä juhlitaan kulttuurien monimuotoisuutta, vahvistetaan suomalaista kulttuuria sekä kohotetaan yhteiskunnan toimilla kansallista omanarvontuntoa.

Kansainvälinen Suomi

Maa, joka arvostaa ja kunnioittaa omia juuriaan, on ylpeä itsestään, ja luo siten vahvan pohjan Suomen kansainvälistymiselle ja kulttuurienväliselle vuoropuhelulle.

Itsenäinen Suomi

Maa, jolla on kykyä nähdä tulevaisuuteen, panostaa kestävään kehitykseen, rohkeutta kokeilla uutta sekä haastaa olemassa olevaa.

Kypsä ja sivistynyt Suomi

Maa, joka uskaltaa kohdata ja käsitellä myös vaikeita aiheita. Tulevaisuuden Suomi kykenee dialogiin ja balanssiin myös omien ääriaineittensa kuten rasismin ja fasismin kanssa yhteiskuntarauhan saavuttamiseksi.

Rauhan Suomi

Maa, jonka ei tarvitse elää uhan alla, pelätä sodan syttymistä.

Yhdenvertainen Suomi

Maa, jossa on tilaa kaikille kulttuureille ja yksilöille toimia, kasvaa ja elää YHDESSÄ.