Osallistujan opas

Tervetuloa Integraatioteatteri Baltzarin teatteriperheeseen!

Oheiseen osallistujan oppaaseen on koottu tietoa teatterin yleisistä käytännöistä Integraatioteatteri Baltzarin
nykyisille ja tuleville osallistujille sekä osallistujien vanhemmille.

YLEISTÄ OSALLISTUMISESTA

Harjoituksiin osallistuminen on ensiarvoisen tärkeää; osallistuminen on edellytys teatterin toimintaan osallistumiselle. Toistuvat poissaolot heijastuvat ryhmään sekä yksilölliseen kehitykseen, eivätkä sen tähden ole hyväksyttäviä. Mahdollisista poissaoloista tulee välittömästi ilmoittaa Integraatioteatteri Baltzarin vastuuhenkilölle.


1. Tiedotus

Muuttuvista, kulloinkin ajankohtaisista yleisluontoisista asioista ja tapahtumista kerromme yhdistyksen internetsivuilla ja uutiskirjeissä. Osallistujia koskevat ajankohtaiset viestit kuten harjoitusaikatauluja koskevat muutokset ilmoitamme tarvittaessa teksti-viestillä tai sähköpostitse suoraan osallistujille.

Mikäli alaikäisen osallistujan vanhempi haluaa tilata esim. harjoitusaikatauluja koskevat tiedot ja muut ajankohtaistiedotteet suoraan sähköpostiinsa, tulee siitä ilmoittaa erikseen teatterin henkilökunnalle. Oletus-arvoisesti tieto kotiin kulkee osallistujan kautta.


2. Kuvaaminen ja videointi Integraatioteatteri Baltzarissa

Saamme toiminnastamme ja nuorten tukemisesta paljon kiitosta ja hyvää palautetta eri tahoilta. Pyrimmekin tekemään kaikkemme, jotta Integraatio-teatteri Baltzarin osallistujat, erityisesti taidealoille pyrkivät nuoret kasvattavat toiminnan myötä näkyvyyt-tään ja tunnettuuttaan tulevaisuuden tekijöinä; emme halua piilotella orastavia lahjakkuuksia.

Kerromme mielellämme teatterin toiminnastamme ulkopuolisille tahoille ja esittelemme toimintaa lähes päivittäin. Lisäksi panostamme merkittävästi esitysten yleisöjen hankkimiseen vapaaehtoisvoimin.

Integraatioteatterissa vierailee toimittajia ja kuvaajia. Lisäksi dokumentoimme itse toimintaa esittely- ja koulutus- ja viestintäkäyttöön niin harjoitusten kuin esitysten osalta. Integraatioteatterin puitteissa kuvattua materiaalia voidaan käyttää yhdistysviestinnässä ja toiminnan markkinointitarkoituksissa yhdistyksen internetsivuilla, sosiaalisen median kanavilla sekä yhteistyökumppanien viestintäkanavilla, mahdollisesti myös muualla.

Toivomme, että osallistujien kuvaaminen tai videoiminen sopii kaikille, mutta jos kuvaaminen halutaan kieltää, tulee siitä ilmoittaa ennen produktion alkamista kirjallisesti sähköpostilla osoitteeseen office@creativedrom.com.

Integraatioteatterissa tehdään myös tutkimustyötä. Mikäli näissä yhteyksissä tutkimus ja/tai raportointi kohdistuu tiettyyn osallistujaa siten, että henkilö voi olla tunnistettavissa, pyydetään jokaiselta henkilöltä tähän erillinen tutkimuslupa. Luvan pyytäminen on tutkijan vastuulla.


3. Yhdessä tekeminen

Integraatioteatteri Baltzarissa pyritään vahvistamaan yhteisöllisyyden tunnetta; ylikorostuneen yksilöllisyyden ja yksinäisyyden valtaamassa yhteiskunnassa vuoro-vaikutus on tärkeää.

Integraatioteatterissa osallistujille välitetään käsitystä teatterin tekemisestä kokonaisvaltaisesti, suhteessa ympäröivään yhteiskuntaan, voimauttaen, osallistaen ja aktivoiden: yhdessä voidaan rakentaa lavasteita, myydä lippuja ja kampanjoida sosiaalisessa mediassa. Aina silloin tällöin järjestetään myös yhteisiä illanviettoja Integraatioteatterin perinteen mukaisesti kokaten, leipoen, laulaen ja tanssien.
4. Kulttuurienvälinen kokemuspohjainen kasvatus ohjauksen metodina

Kulttuurineuvos Veijo Baltzarin johtama Integraatio-teatteri Baltzar toimii Helsingin Aleksanterin teatterissa. Teatteri tuottaa vuosittain musikaali- ja teatteri-produktioita, järjestää konsertteja sekä tarjoaa teatteri-ilmaisun opetusta eri kulttuuritaustoista tuleville nuorille.

Integraatioteatterissa käsite “kulttuuri” määritellään suhteessa demokratiaan ja yhdenvertaisiin mahdoll-isuuksiin, ei etnisin ja biologisin perustein. Yksilöllisen, toiseuden kokemuksen aste ja laatu määrittävät erilaisuuden, ja edelleen, erilaisen kulttuurin. Integraatio-teatteri on avoin kaikille.

Teatterin ohjaustoiminta pohjautuu Veijo Baltzarin innovatiiviseen, vuosikymmeniä kehittämään monikult-tuurisen tunneälyn metodologiaan, Kulttuurien-väliseen kokemuspohjaiseen kasvatukseen, joka tukee monimuotoisen ja persoonalähtöisen taiteellisen itseilmaisun kehitystä. Teatteritoimintaa hallinnoiva Luovan kulttuurin yhdistys Drom on kerännyt osallistujien kokemuksia sekä edistänyt kyseisen pedagogiikan tutkimus- ja mallinnustyötä aktiivisesti 2010 vuodesta lähtien.


Kulttuurienvälistä kokemuspohjaista kasvatusta käsittelevää kirjallisuutta:

Baltzar, Veijo, 2012. Kokemuspohjainen filosofia. Ntamo, Helsinki. Saatavissa: https://www.ntamo.net/product/525/veijo-baltzar-ko...

5. Teatteritoiminnan rahoitus

Integraatioteatterin toimintaa ovat rahoittaneet vuosittain Taiteen edistämiskeskus ja Helsingin kaupungin kulttuurikeskus. Lisäksi yksittäisiä avustuksia eri produktioille ovat viime vuosina myöntäneet mm. Svenska kulturfond ja Musiikin edistämissäätiö.

Avustuksilla korvataan teatterin vapaaehtois-työntekijöille osa harjoitusten järjestämisestä syntyneistä kuluista; teatterin toiminta nojaa vahvasti sen vapaaehtoisten työpanokseen sekä yhteistyö-kumppanien vahvaan rooliin toiminnan mahdollis-tajana.

Esitystoiminnan tuloilla (lipunmyynti) katetaan esitystoiminnasta syntyneet kulut kuten esimerkiksi esitystilojen vuokrat, muusikoiden palkkiot ja tekijänoikeusmaksut.