Upgrade2018!

Kulttuurineuvos Veijo Baltzarin johtaman, Drom ry:n hallinnoiman kansainvälisen Upgrade2018! -yhteistyöaloitehankkeen tavoite oli luoda yhteinen perusta Baltian alueen pitkäaikaiselle kulttuuriyhteistyölle kulttuurienvälisen dialogin sek toimivan monikulttuurisen Euroopan edistämiseksi. Hanketta tuki Pohjoismainen kulttuuripiste.

Drom toteutti Riiassa, Latviassa ja Vilnassa, Liettuassa yhteensä kolme kansainvälistä verkostoitumiskokousta, jotka osallistivat aktiiviseen dialogiin johtavia taiteen ja tieteen edustajia yhteensä 6 eri maasta. Kokousten tuloksena syntyi kansainvälinen yhteistyöstrategia, joka rakennettiin Veijo Baltzarin lakialoitteiden pohjalta EU:n monikulttuurisuuspolitiikan uudistamiseksi sekä niiden innoittamien keskustelujen ja yhteisen analyysin pohjalta Euroopan suunnasta ja tarpeista.


Tapahtumat lyhyesti

Upgrade2018-hankkeeseen sisältyi kolme tapahtumaa: Kansainväliset verkostoitumiskokoukset Upgrade2018! Riiassa, Latviassa 28-29.5.2018 (EU-talo) ja Suomen suurlähetystössä Vilnassa, Liettuassa 26-27.9.2018. Suomen Latvian suurlähettiläs Riitta Korpivaara emännöi suomalais-latvialaisen verkostoitumis- ja follow-up- kokouksen 1.10.2018, johon kokoontui johtavia Latvian kulttuuri- ja tiede-elämän edustajia.

Baltian alueen yhteistyölle omistetut kansainväliset verkostoitumiskokoukset osallistivat aktiiviseen dialogiin johtavia taiteen ja tieteen edustajia Liettuasta, Latviasta, Venäjältä, Virosta, Suomesta, Puolasta sekä Valko-Venäjältä. Kulttuurisen moninaisuuden ja eurooppalaisen kulttuuri-perinnön edistäminen loi monitasoista dialogia kokouksiin osallistuneiden kirjailijoiden, toimittajien, teattereiden- ja museoiden johtajien, suurlähettiläiden sekä politiikkojen välillä.

Tulokset

Upgrade2018!-kokousten osallistujat totesivat Veijo Baltzarin lakialoitteiden, avainkäsitteinään demokratiaan sidottu yhdenvertaisuus, edustavan uutta aikaa, jotka etsivät tilaa modernissa Euroopassa. Aloitteet koettiin totuttuja ja jälkijättöisiä ajattelumalleja ravistelevina ja kyseenalaistavina, ja provokatiivisen ja haastavan luonteensa tähden erittäin tarpeellisina. Kokouksiin osallistuneet kulttuurivaikuttajat pitivät erityisen tärkeänä Veijo Baltzarin aloitteiden suhdetta laajempaan eurooppalaisen kulttuuriperinnön kysymykseen. Baltzaria pidettiin potentiaalisena tulevaisuuden eurooppalaisena johtajana ja lähettiläänä, joka voisi toimia myös laajemmin eurooppalaisten kulttuuristen ja henkisten arvojen puolestapuhujana.

Upgrade2018! -tapahtumien osallistujat korostivat intellektuellisen keskustelun tärkeyttä niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla - johon valtajärjestelmä harvoin kannustaa tai antaa tilaa. Todettiin, että nyky-yhteiskuntien ongelmallisiin ja ongelmia tuottaviin kohtiin pitäisi paneutua perusteellisemmin, ja tässä prosessissa kulttuurivaikuttajilla pitäisi olla huomattavasti suurempi rooli.

”Elämä rakentuu nykyään markkinatalouden eikä henkisyyden pohjalta. Henki, lahjakkuus, ihmisen arvo kulttuurin kehittäjänä on mitätöity ja yhteiskuntaa rakennetaan täysin toisenlaisten arvojen mukaisesti. Kirjailijat eivät hahmota elämää dogmien vaan tunteiden pohjalta – se on merkittävin ja varmin tapa oikeudenmukaisen ja lahjakkaan yhteiskunnan rakentamisessa."
Pietarin Kirjailijaliiton puheenjohtaja Valeri Popov

Popov jatkoi Drom ry:n ja Veijo Baltzarin taistelun merkityksistä moniäänisen Euroopan puolesta:

”1900-luvun alkupuolella poliittiset toimijat kuuntelivat erittäin tarkasti kirjailijoiden ja taiteilijoiden näkemyksiä. Nyky-Euroopassa asia on toisin. Mielestäni tärkein syy tähän on taiteen kaupallistuminen. Mitä pitäisi tehdä taide- ja kulttuurivaikuttajien auktoriteetin palauttamiseksi suhteessa politiikkaan onkin haastava kysymys! On tärkeätä, että Veijo Baltzar on ottanut tämän haasteen agendalleen. Hänen aloitteensa ja ponnistuksensa ovat mittaamattoman arvokkaita.”
Journalisti Grigori Nehoroshev (Venäjä/Latvia)

”Kansallisen ja kulttuurisen omaleimaisuuden säilyttäminen eri maiden kirjallisuudessa ja taiteessa on äärimmäisen tärkeää. Postmodernisteilla on täysin vastakkainen tavoite – he pyrkivät kansallisten piirteiden tuhoamiseen sekä yleisen postmodernin kirjallisuuden luomiseen, joka on kaikille samanlaista ja pohjautuu samoihin postmodernistisiin, usein melko primitiivisiin ominaisuuksiin. Tämänkaltainen yhdenmukaisten tekstien lähentyminen tulee johtamaan täysin kasvottoman kulttuurin luomiseen. Lahjakkaiden ja omaperäisten kirjailijoiden velvollisuus olisi vastustaa prosessia, jonka myötä maailmasta katoaa moniäänisyys ja kulttuurien kirjo. Tästä syystä tuen erittäin vahvasti Veijo Baltzaria hänen pyrkimyksessään vahvistaa kansainvälistä yhteistyötä kansallisten kulttuurien edistämiseksi Euroopassa ja maailmassa.”

Osallistujien kokemuksia

”Baltzarin aloitteiden saaminen läpi merkitsisi sydämen vallankumousta; asioiden ylösalaisin kääntämistä. Aloitettaisiin kulttuurista, eikä taloudesta.”
Liettuan elokuva-, teatteri- ja musiikin museon johtaja Regina Lopiene

”Euroopan kulttuuriperinnön kohtalosta on käyty keskustelua jo pitkään, mutta Baltzar on ensimmäinen julkinen henkilö, joka on tuonut sen tämän päivän, vuoden 2018, keskustelun kontekstiin. Hän on asettanut Euroopan unionin eteen mitä haasteellisimpia kysymyksiä ja tavoitteita. Olen suurella innolla hypännyt tähän junaan, jonka Baltzar, eurooppalainen johtaja on käskenyt liikkeelle.”
Artur Avotinsh, Happy Art Museum, Latvia

“Veijo Baltzarin lakialoitteet ovat ajankohtainen esitys, joiden edistäminen yhdessä taidevetoisten hankkeiden rinnalla voisi olla hedelmällinen lähtökohta."
Latvian kansansedustaja Artis Gustovskis

"Tässä kokouksessa kuulin ensimmäisen kerran puhuttavan näin korkealla tasolla henkisten arvojen menettämisestä. Vihan ongelmia voidaan ratkaista vain henkis-älyllisten ratkaisujen kautta. Se edellyttää Veijo Baltzarin kaltaisia vaikutusvaltaisia lähettiläitä, joilla on rohkeutta puhua näistä asioista taiteen ja luovuuden syrjinnän estämiseksi."
Oleg Shaposhnikov, Daugavpilsin teatterin johtaja

“Paavi Franciksen mukaan ‘Kristityt kokevat pystyvänsä vaikuttamaan yhä vähemmän koska eristäytyneisyys ja yksilökeskeinen logiikka ovat leviämässä – mutta meidän on vastustettava tätä, emme voi antautua pelon valtaan’. Näillä katolisen kirkon johtajan sanoilla on suora yhteys kulttuurin roolin tässä päivässä sekä humanististen arvojen vahvistamiseen nopeasti muuttuvassa maailmassa, jossa muutos ei aina edusta parempaa suuntaa. Veijo Baltzarin lakialoitteiden pitäisi kiistatta päätyä toimeenpantaviksi käytäntöön euroopanlaajuisesti.”
Kirjailijat Milena Makarova & Juri Kasyanych, Baltian runoilijoiden kilta, Latvia

Yhteistyössä